I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zakres świadczenia usług przez GreenIT Sp. z o.o., zwanym dalej Administratorem.

Definicje:

II. Prawa Autorskie

Wyłączne prawa autorskie do strony należą do firmy GreenIT Sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

III. Zakres świadczonych usług

Na mocy Umowy zawartej z Użytkownikiem, Administrator za pomocą strony, zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika następujących usług:

 1. udostępnia możliwość pracy i gromadzenia danych w bazie danych,
 2. udostępnia narzędzia usprawniające prowadzenie biura firmy,
 3. stale modernizuje rozwiązania służące podnoszeniu konkurencyjności firmy,
 4. archiwizuje dane i zabezpiecza je przed utratą.

VI. Dostęp do strony oraz czynności rejestracyjne

Dostęp do wszystkich usług możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Google Chrome.
 1. Warunkiem rozpoczęcia pracy z Aplikacją jest rejestracja Użytkownika zgodna z instrukcjami zawartymi na stronie.
 2. W celu prawidłowego funkcjonowania strony dane wprowadzane przez Użytkownika powinny być zgodne z rzeczywistością.
 3. W procesie rejestracji Użytkownik ustala własny i znany tylko jemu: login (adres e-mail) oraz hasło.
 4. Login Użytkownika stanowi jego unikalną nazwę umożliwiającą identyfikację na stronie.
 5. Hasło Użytkownika jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi podstawowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych.
 6. Hasło powinno zawierać co najmniej 6 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %).
 7. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Użytkownika hasła lub identyfikatora osobom trzecim.

V. Zawarcie i rozwiązanie Umowy

 1. Zawarcie umowy następuje w momencie pierwszego logowania na stronie po zatwierdzeniu i akceptacji Regulaminu.
 2. Rozwiązanie Umowy następuje:
  • za porozumieniem stron – w każdej chwili
  • w razie nieuiszczenia w terminie opłaty za korzystanie z usług strony
 3. Umowa może być rozwiązana za wypowiedzeniem przez Użytkownika bez podania przyczyn.
 4. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od dnia doręczenia Administratorowi przez Użytkownika wypowiedzenia Umowy dowolnym środkiem porozumiewania się na odległość (poczta, poczta elektroniczna, telefon, fax). Po tym czasie Umowa ulega rozwiązaniu.
 5. Administratorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy, w razie następujących działań Użytkownika:
  • umyślnego nieprzestrzegania postanowień Regulaminu
  • działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa i prób nieuprawnionego dostępu do danych znajdujących się na stronie
  • wykorzystywania usług strony do celów niezgodnych z prawem
  • działania na szkodę Administratora
 6. Okres wypowiedzenia w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 5 wynosi 30 dni od dnia doręczenia Użytkownikowi przez Administratora. wypowiedzenia Umowy dowolnym środkiem porozumiewania się na odległość (poczta, poczta elektroniczna, telefon, fax). Po tym czasie Umowa ulega rozwiązaniu.

VI. Zasady odpłatności

 1. Ceny pakietów i ich zawartość określa cennik dostępny na stronach.
 2. Użytkownik kupuje czasowy dostęp do wybranego pakietu.
 3. Pakiet wyższy obowiązuje zawsze od dnia potwierdzenia płatności lub dnia ustalonego przez Użytkownika.
 4. Pakiet niższy obowiązuje od dnia potwierdzenia płatności lub od końca aktywnego okresu pakietu wyższego, data ta jest wybierana zawsze na korzyść Użytkownika.
 5. Zmiany cen pakietów będą ogłaszane na stronie i nie stanowią zmiany regulaminu.

VII. Przechowywanie danych

 1. Wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika na stronie stanowią jego własność i nie są udostępniane osobom trzecim poza wyjątkami określonymi przepisami prawa. Wprowadzone dane są wykorzystywane, tj. gromadzone i przetwarzane, jedynie w celu zapewnieniu prawidłowości w czynnościach wykonywanych przez Użytkownika w ramach usług oferowanych poprzez strony oraz w celach poprawnego dokonywania rozliczeń pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 2. Wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika i przechowywane przez stronę są chronione przed usunięciem w wyniku awarii urządzeń jak też innych zdarzeń losowych i dostępem osób niepowołanych.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść wprowadzanych przez Użytkownika danych.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu i dokonywania zmian swoich danych osobowych.
 5. Po rozwiązaniu Umowy wszelkie dane dotyczące Użytkownika podlegają usunięciu z bazy danych stron.

VIII. Odpowiedzialność

 1. Administrator dołoży wszelkich starań aby zapewnić prawidłowe i bezbłędne działanie Aplikacji.
 2. Administrator nie odpowiada za zakłócenia w działaniu Aplikacji spowodowane
  • nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej Użytkownika
  • nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego
  • działaniem osób trzecich
  • spowodowane przyczynami niezależnymi od Administratora
 3. Administrator nie odpowiada za szkody i straty powstałe w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika ze strony, wprowadzeniem nieprawdziwych lub niepełnych danych oraz wadliwym funkcjonowaniem używanego przez Użytkownika sprzętu komputerowego, oprogramowania czy sposobu łączności.
 4. Administrator nie odpowiada za awarie oprogramowania i jakiekolwiek straty powstałe w wyniki niemożności użycia lub błędnego działania strony.

IX. Zmiany Regulaminu

 1. Administrator ma prawo do zmiany warunków Regulaminu.
 2. Użytkownicy będą informowani o każdorazowej zmianie na stronie.
 3. Użytkownik ma prawo do nie zaakceptowania zmiany Regulaminu.
 4. Odmowa akceptacji powinna być dostarczona Administratorowi przez Użytkownika dowolnym środkiem porozumiewania się na odległość (poczta, poczta elektroniczna, telefon, fax) w terminie 30 dni od dnia doręczenia Użytkownikowi informacji.
 5. W razie odmowy akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od dnia doręczenia odmowy Administratorowi.